Ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných (GDPR) údajov a používanie cookies


1.    Ochrany osobných údajov upravujú spôsob používania osobných údajov zákazníkov spoločnosti Diamar print sro, Novy rad 6, 93028 Okoč, Číslo obchodného registra: Vložka číslo: 69374/B
2.    Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môžu byť v budúcnosti zo strany spoločnosti Diamar print sro zmenené za účelom zefektívnenia ochrany osobných údajov zákazníkov spoločnosti Diamar print sro. Ich aktuálnu verziu nájdete vždy na internetových stránkach spoločnosti www.lacnevizitky.sk.
3.    Spoločnosť Diamar print sro má pri spracovaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa.


Spracovania osobných údajov


Spracovávame len tie osobné údaje našich zákazníkov, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s využívaním našej web stránky www.lacnevizitky.sk , ako aj s poskytovaním služieb našim zákazníkom. Konkrétne sa jedná o nasledujúce osobné údaje: názov spoločnosti, titul,  meno a priezvisko, adresa, adresy doručenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, história objednávok.

Miesto a Doba uchovávania osobných údajov


Diamar print sro spracováva osobné údaje svojích zákazníkov po obmedzenú dobu.
1.    Udaje  zákazníkov získané na účely plnenia zmluvy/obchodného vzťahu spracováva a uchováva po dobu trvania zmluvy, pričom ich vymaže najneskôr do 2 rokov odo dňa skončenia zmluvy v prípade, že medzi  jej zákazníkom nedôjde k vzniku právneho sporu.
2.    V prípade, že zákazník udelí súhlas aj na využitie jeho osobných údajov na marketingové účely, spracováva jeho osobné údaje na tieto účely po dobu uvedenú v súhlase alebo až do odvolania súhlasu.
3.    Osobné údaje získané na základe osobitných predpisov uchováva po dobu stanovenú týmito osobitnými predpismi.
4.    Osobné údaje zákazníkov spoločnosti neopustia územie členských štátov Európskej únie.


Prístup k osobným údajom prostredníctvom tretích osôb


1.    K osobným údajom zákazníkov môžu mať prístup tretie osoby konajúce v mene spoločnosti Diamar print sro. Takéto tretie osoby môžu osobné údaje zákazníkov používať len v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.
2.    K osobným údajom zákazníkov môžu mať ďalej prístup oprávnené osoby, avšak len za predpokladu splnenia zákonných povinností spoločnosti voči oprávnenej osobe.

Práva zákazníkov
Zákazníci spoločnosti Diamar print sro majú nasledujúce práva:

- právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa zákazníka (zákazník si môže vyžiadať rôzne informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany spoločnosti Diamar print sro),
- právo na opravu osobných údajov (ak spracovávame nesprávne údaje o našich zákazníkoch, môžu nás naši zákazníci na túto skutočnosť upozorniť a požadovať nápravu),
- právo na vymazanie osobných údajov zákazníkov / právo byť zabudnutý (v prípade, že nespracúva osobné údaje jej zákazníkov v súlade s právnymi predpismi, má zákazník právo požiadať o vymazanie jej osobných údajom spracúvaných
- právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (zákazník má právo požiadať o obmedzené spracovanie jeho osobných údajov až do momentu, pokiaľ preverí prípadnú predchádzajúcu žiadosť zákazníka o opravu osobných údajov alebo ich vymazanie),
- právo namietať spracovávanie osobných údajov (ak je zákazník toho názoru, že spracováva jeho osobné údaje nedovolene, môže proti tomu namietať)
- právo na prenosnosť osobných údajov (zákazníci môžu požiadať, aby im boli ich osobné údaje poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Zákazníci môžu ďalej požiadať o prenos takýchto osobných údajov na iného prevádzkovateľa).
2.    Zákazníci majú ďalej právo kedykoľvek odvolať ich súhlas udelený za účelom spracovania ich osobných údajov na marketingové účely, a to na základe výslovného, zrozumiteľného a určitého prejavu vôle (napr. vo forme listu). V prípade odvolania súhlasu zákazníka so spracovávaním jeho osobných údajov, prestane okamžite spracovávať jeho osobné údaje.
3.    V prípade, že zákazníci majú podozrenie na neoprávnené spracovania och osobných údajov, môžu začať konanie v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov.


Používanie súborov cookies


1.    Pri použití web stránok sa na počítači alebo mobilnom zariadení, ktorým zákazník na stránky pristupuje, ukladajú súbory cookies – malé textové súby, vďaka ktorým si web stránka na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách zákazníka a spoločnosť ich využíva pre lepšie prispôsobenie obsahu web stránok záujmom návštevníkov web stránok a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.
2.    Každá z našich webových stránok dáva zákazníkovi možnosť výberu – vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s ukladaním cookies.
3.    V prípade, ak zákazník vyjadrí súhlas s ukladaním cookies, na počítači alebo mobilnom zariadení zákazníka dochádza k ukladaniu týchto typov cookies súborov:
-   dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača zákazníka automaticky vymažú,
-    dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači zákazníka zostávajú zachované aj po vypnutí elektronického zariadenia, pomocou ktorého zákazník pristupuje k webovým stránkam .
4.    Súhlas zákazníka s ukladaním cookies je zároveň vyjadrením súhlasu, na využívanie súborov cookies na marketingové alebo štatistické účely, pričom tento súhlas trvá po dobu, počas ktorej sú zachované nastavenia jeho internetového prehliadača. Pri zmene nastavení internetového prehliadača zákazníka, alebo ak zákazník vyjadri nesúhlas s ukladaním súborov cookies, súhlas zákazníka zaniká.
5.    V prípade ak zákazník vyjadrí nesúhlas s ukladaním cookies, pravdepodobne bude musieť pri každej návšteve web stránky manuálne upravovať niektoré nastavenia a môže nastať situácia že niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
6.    Diamar print sro  nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích strán ani na počítačoch a mobilných zariadeniach, ktoré nie sú plne pod kontrolou používateľa.